10/Σεμινάριο

H επιτυχία στην εξέταση της Κεφαλαιαγοράς αφορά στην Σωστή Προετοιμασία και Τρόπο που μόνο ΕΜΕΙΣ μπορούμε να σας προσφέρουμε!!!

"Προετοιμασία για τις Εξετάσεις BASIC/ADVANED LEVEL της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΕΚΚ (CySEC)"

Τo Σύγχρονο Επιχειρηματικό Περιβάλλον υφίσταται ραγδαίες μεταβολές. Oι Αγορές Διευρύνονται και Διεθνοποιούνται, οι Επιχειρήσεις Συγχωνεύονται, οι Εμπορικές Συναλλαγές Φιλελευθεροποιούνται, και ο Ανταγωνισμός γίνεται πιο έντονος. Τις τελευταίες δεκαετίες οι αναπτυγμένες χώρες μετατόπισαν το επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους από τη Βιομηχανική Παραγωγή στην Παροχή Υπηρεσιών.

Η εξειδίκευση στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες επικεντρώνεται στην εμπέδωση της γνώσης, του θεωρητικού πλαισίου και των αναλυτικών μεθόδων που χρειάζονται για τη λήψη επιτυχημένων χρηματοοικονομικών αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας που επικρατούν σε ένα περίπλοκο, ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η ανταγωνιστική αγορά του σήμερα επιτάσσει την ανάγκη για ποιοτική προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό και καθιστά αναγκαία την εναρμόνιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων με τις συχνές αλλαγές και αναθεωρήσεις των Κανονισμών, Οδηγιών, Νομοθεσιών και Προτύπων, που αφορούν στους Τραπεζικούς, Χρηματοπιστωτικούς και άλλους Οργανισμούς.

Η G.S EUROPRACTICES Ltd σας προετοιμάζει για τις εξετάσεις BASIC/ADVANCED της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ/CySEC) μέσω αυτού του ειδικού και επιχορηγημένου σεμιναρίου από την ΑνΑΔ, που παρέχει στους συμμετέχοντες, γνώσεις, δεξιότητες, καθώς επίσης πρακτική με δοκιμαστικές εξετάσεις και μια εις βάθος κάλυψη της πιο πρόσφατης Διδακτέας Ύλης, πάντα ενημερωμένη με τις τελευταίες απαιτήσεις της ΕΚΚ/ CySEC. Oι Εξετάσεις απαιτούν πολύ καλή γνώση του Κυπριακού και Ευρωπαϊκού Νομικού, Κανονιστικού Πλαισίου και Καλών Πρακτικών στις Κεφαλαιαγορές. Με αυτό τον τρόπο προετοιμάζουμε τους συμμετέχοντες για την επιτυχία τους στις Εξετάσεις της ΕΚΚ.

Oι Εξετάσεις αφορά τα πρόσωπα που επιθυμούν να Πιστοποιηθούν για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών από την ΕΚΚ για:
• Παραλαβή και Διαβίβαση Εντολών σε σχέση με ένα ή περισσότερα Χρηματοπιστωτικά Μέσα
• Εκτέλεση Εντολών για Λογαριασμό Πελατών
• Διαχείριση ιδίου Λογαριασμού
• Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
• Επενδυτικές Συμβουλές
• Αναδοχή ή και τοποθέτηση Χρηματοπιστωτικών Μέσων.

Οι Στόχοι του Σεμιναρίου είναι:
• Τα άτομα που θα πετύχουν στις εξετάσεις θα λάβουν την Πιστοποίηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών από την ΕΚΚ η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την απασχόληση τους ως Σύμβουλοι Χρηματοοικονομικών και Επαγγελματικών Υπηρεσιών από τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), από τα Πιστωτικά Ιδρύματα και Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Κύπρο.
Η κατανόηση των Ρυθμιστικών, Τεχνικών Γνώσεων και Εργαλείων θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να φέρουν σε πέρας τη χρηματοοικονομική λειτουργία (εξασφάλιση κεφαλαίων, λήψη επενδυτικών αποφάσεων και διαχείριση κινδύνων) σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, όπως: Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Χρηματιστηριακές Επιχειρήσεις, Οργανισμούς Διαχείρισης Επενδυτικών χαρτοφυλακίων, Εταιρείες Αγοραπωλησίας Συναλλαγμάτων, Εταιρείες Διαχείρισης Ταμείων Προνοίας, και Κυβερνητικούς Οργανισμούς (π.χ. Κεντρική Τράπεζα και Υπουργείο Οικονομικών).
Κατανοώντας και Λειτουργώντας εντός του Νομικού Πλαισίου και του καλύτερου Τρόπου Δράσης στο ισχύον Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο και Πρακτικής της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Συμμετέχοντες θα γίνουν επιτυχημένοι Επαγγελματίες στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Σκηνή. Το κυριότερο πλεονέκτημα τέτοιας εξειδίκευσης βρίσκεται στο ότι παρέχει εξειδικευμένη γνώση και δεξιότητες με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της Χρηματοοικονομικής, τα οποία αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες ανάγκες της διεθνούς αγοράς, αλλά και τις προτεραιότητες του επιχειρηματικού γίγνεσθαι.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Επαγγελματικό Προσωπικό όπως:
1. Υφιστάμενα και μελλοντικά στελέχη και Εποπτικές αρχές των Τραπεζών, των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) καθώς και των διαχειριστών ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ.
2. Υφιστάμενοι και μελλοντικοί Υπάλληλοι των Τραπεζών, των ΚΕΠΕΥ καθώς και των Διαχειριστών ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ που είναι υπεύθυνοι για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών
3. Τους Υπαλλήλους Συμμόρφωσης, τους Εσωτερικούς Ελεγκτές, τους Υπαλλήλους Συμμόρφωσης με τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και τους Διαχειριστές Κινδύνων των Τραπεζών, τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) καθώς και τους διαχειριστές ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ
4. Σύμβουλοι Χρηματοοικονομικών και Επαγγελματικών Υπηρεσιών

ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Το Σεμινάριο συμβάλλει στις Προϋποθέσεις για Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη (μονάδες CPD). Το μάθημα είναι εγκεκριμένο για 32 Μονάδες CPD.

Μέθοδοι και τεχνικές κατάρτισης
Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα εκτενή Οδηγό Μελέτης με το πιο ενημερωμένο υλικό με όλες τις σημειώσεις παρουσίασης, το γλωσσάριο όλων των σημαντικών όρων και τις ερωτήσεις αναθεώρησης με απαντήσεις και αναφορές. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε 4 σετ Οnline δοκιμαστικών εξετάσεων με συνολικά πάνω από 280 πρακτικές ερωτήσεις και υλικό προηγούμενων εξετάσεων για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη γνώση και να απορροφήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις των θεμάτων του προγράμματος σπουδών όπως απαιτείται για την εξέταση.

Τέλη Εξέτασης
Για να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις, τα ενδιαφερόμενα άτομα υποχρεούνται να πληρώσουν τα τέλη εξέτασης της CySEC επί του παρόντος, € 200 για να λάβουν τη Βασική Εξέταση ή € 300 για να λάβουν την Αναβαθμισμένη Εξέταση.

Μέθοδος Κατάρτισης
Το πρόγραμμα προσφέρεται Δια Ζώσης βάση Πρωτοκόλλου και Διαδικτυακά μέσω της νέας μέθοδος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Διάρκεια και Κόστος

Διεξαγωγή:Επόμενο Εξάμηνο
Μέρες: Δευτέρα και Τετάρτη
Ώρες: 16:00 – 21:00

Διάρκεια Κατάρτισης: 32 ώρες

Χώρος: Κεντρικά Γραφεία G.S EUROPRACTICES LTD, οδός Κανάρη 8 & Γωνία Προδρόμου, 2ος όροφος, Διαμ. 201, 2406 Έγκωμη, Λευκωσία και Διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Team.

Κόστος πριν την επιχορήγηση: €800

Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €544

Κόστος  Συμμετοχής: €256 + €152 ΦΠΑ* = €408

Για μη δικαιούχους επιχορήγησης ΑΝΑΔ: €650 + ΦΠΑ

CPD POINTS: Το μάθημα είναι εγκεκριμένο για 32 Μονάδες CPD 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

– Ο *ΦΠΑ υπολογίζεται  με βάση το πραγματικό κόστος του σεμιναρίου καθώς δεν επιχορηγείτε από την ΑΝΑΔ. Σημειώνεται ότι το ΦΠΑ θα σας επιστραφεί από το Τμήμα Φορολογίας.

– Οι μακροχρόνιοι Άνεργοι  μπορούν να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

– Η GS EUROPRACTICES διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ακυρώσει οποιοδήποτε σεμινάριο εντός λογικού χρονικού διαστήματος κοντά στην ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός συμμετεχόντων (ελάχιστες συμμέτοχες 10 άτομα) ή και στην περίπτωση που από τον κατάλογο των εγγεγραμμένων ατόμων δεν περιλαμβάνονται τουλάχιστον 4 μισθωτοί (σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑνΑΔ). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις οδηγίες HRDA κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο: https://bit.ly/2VSWgWU.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες. +357 22 353 220 / seminars@europractices.com