03/Σεμινάριο

COMPLIANCE OFFICERS… Αποκτήστε Τώρα τις 10 CPD Μονάδες για Διατήρηση της Πιστοποίησης ΣΑΣ που απαιτεί η ΕΚΚ/ΠΔΣ μέχρι το τέλος του 2024…

10 CPD UNITS | 3 ημέρες | €190

«Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML) και Χρηματοδότηση κατά της Τρομοκρατίας (CTF)» για Διατήρηση Πιστοποίησης των CΟMPLIANCE OFFICERS που απαιτεί η ΕΚΚ/ΠΔΣ

H G.S EUROPRACTICES LTD διοργανώνει Πρόγραμμα Κατάρτισης «CPD SEMINAR» το οποίο θα αναλύσει τα πρότυπα και κανόνες που απορρέουν από το Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο AML στην Κύπρο σχετικά με την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. Επίσης θα επεξηγηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές βάσει των άρθρων 17 και 18(4) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την απλοποιημένη και ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και τους παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα πιστωτικά ιδρύματα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά την αξιολόγηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με μεμονωμένες επιχειρηματικές σχέσεις και περιστασιακές συναλλαγές, όπως προβλέπεται από (ESAS) στις 4 Ιανουαρίου 2018.
Καθώς οι εγκληματίες ανακαλύπτουν πιο περίπλοκους τρόπους για να καλύψουν παράνομες δραστηριότητες, η ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων χρηματοοικονομικών συναλλαγών με πελάτες και συνεργάτες καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική, ειδικά για τους Λειτουργούς Συμμόρφωσης, Δικηγόρους και τους Λογιστές, δεδομένων των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί με σκοπό να ενισχύσει τις γνώσεις, δεξιότητες, νομικές υποχρέωσες συμμόρφωσης και εμπειρογνωμοσύνη των Λειτουργών Συμμόρφωσης AML/CTF, Δικηγόρων, Λογιστών για ανίχνευση και συμμόρφωση τους ως προς τις υποχρεώσεις τους για AML για πρόληψη τέτοιων απειλών οικονομικών εγκλημάτων.

Σκοπός του Σεμιναρίου:
– Επισκόπηση, μελέτη και συζήτηση του Νομοθετικού Πλαισίου και Εξελίξεων στον Τομέα Καταπολέμησης Παράνομων Δραστηριοτήτων και Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας μέχρι σήμερα, βάση Οδηγίες και Τροποποιήσεις που εκδίδονται από Ρυθμιστικές Αρχές στην Κύπρο, όπως η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
– Θα συζητηθούν τρόποι εφαρμογής μέτρων και διαδικασιών που πρέπει να εφαρμοστούν για τη συμμόρφωση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θα αναλυθούν πρακτικές διαδικασίες και ενέργειες ελέγχου στο πελατολόγιο για την καλύτερη συμμόρφωση του κάθε Οργανισμού.

Οι Στόχοι του Σεμιναρίου είναι:
Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:
– Να κατανοήσουν τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα, τους κινδύνους και τις έννοιες κατά του Ξεπλύματος Χρήματος και των κυρώσεων κατά των εν λόγω πρακτικών
– Να Αναγνωρίζουν τις βασικές πρόνοιες του Νόμου της ΚΔ 13(Ι)/2018
– Να κατανοήσουν την μέθοδο Δέουσα Επιμέλειας, Απλοποιημένης και Ενισχυμένης
– Να κατονομάζουν τις βασικές πρόνοιες της 5ης ΕΕ Οδηγίας 2018/843 και 6ης ΕΕ Οδηγίας 2018/1673.
– Να εμπεδώσουν την έννοια του Πραγματικού δικαιούχου και τον ορισμό του (CDD) και τήρηση αρχείων
– Καθορισμός των Πολιτικών Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ) και Διασφάλιση Μοντέλων
– Να περιγράφουν τις νέες μεθόδους πληρωμών και τους κινδύνους που συντρέχουν από τη διεξαγωγή απρόσωπων και ηλεκτρονικών συναλλαγών
– Να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους οι οργανισμοί θα πρέπει να συντρέξουν στην χρήση εργαλείων αξιολόγησης κινδύνων πελατών και συναλλαγών
– Να εφαρμόζουν ορθά τις καινούργιες πρόνοιες και διαδικασίες που προνοεί ο Νόμος ως προς την εφαρμογή Μοντέλων Συμμόρφωσης και Βέλτιστων Πρακτικών για την αξιολόγηση κινδύνου πελατών και συναλλαγών
– Να σχεδιάζουν καινούργιες εσωτερικές διαδικασίες όπου χρειάζονται και να εφαρμόζονται αυτές οι αλλαγές στις Πολιτικές και τις Διαδικασίες
– Να υποστηρίζουν την πλήρη εφαρμογή των προνοιών του νόμου από όλο το προσωπικό και τη διεύθυνση.
– Να εκτιμούν τις δυσκολίες αλλαγής κουλτούρας του οργανισμού και να υποκινούν στην ορθή στρατηγική από την διεύθυνση
– Να ενημερώνονται έγκαιρα για τις αλλαγές στο καθεστώς κυρώσεων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
– Υπεύθυνους Λειτουργούς Συμμόρφωσης AML/CTF, και Βοηθούς Τμήματος Συμμόρφωσης AML
– Σε Διευθυντικά Στελέχη και άλλα μέλη Τραπεζών, Δικηγορικών γραφείων, KΕΠΕΥ και Ασφαλιστικών Εταιρειών
– Σε Διευθυντικά Στελέχη και άλλα μέλη Επενδυτικών Ταμείων (Mutual Funds) και Διαχειριστές Κεφαλαίων (Fund Managers)
– Σε Στελέχη Ελεγκτικών γραφείων, που ασκούν ελεγκτικές ευθύνες σε εταιρείες (π.χ. εσωτερικοί / εξωτερικοί ελεγκτές, ελεγκτές και διαχειριστές λειτουργικού κινδύνου)
– Ρυθμιστές

Αναγνώριση Ωρών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης – CPD

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσμετρά σε 10 μονάδες Συνεχιζόμενης Κατάρτισης – CPD στον τομέα της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες για Διατήρηση Πιστοποίησης των CΟMPLIANCE OFFICERS που απαιτεί μέχρι το τέλος του 2024 η ΕΚΚ/ΠΔΣ.

Μέθοδος Κατάρτισης
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, ζωντανή παρουσίαση μέσω της πλατφόρμας ΜS TEAMS.

Διάρκεια και Κόστος

Διεξαγωγή:26/06 , 3 & 10/07/24
Mέρες: κάθε Δευτέρα και Πέμπτη
Ώρες: 17:00-20:15

Διάρκεια Κατάρτισης: 10 ώρες

Μέθοδος Κατάρτισης: Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, ζωντανή παρουσίαση μέσω της πλατφόρμας ΜS TEAMS.

Κόστος πριν την επιχορήγηση: €390

Επιχορήγηση από ΑνΑΔ: €200

Κόστος Συμμετοχής: €190

Για μη δικαιούχους επιχορήγησης ΑνΑΔ: €300

CPD POINTS: Το μάθημα είναι εγκεκριμένο για 10 CPD Μονάδες

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

– Οι μακροχρόνιοι Άνεργοι  μπορούν να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

– Η GS EUROPRACTICES διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ακυρώσει οποιοδήποτε σεμινάριο εντός λογικού χρονικού διαστήματος κοντά στην ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός συμμετεχόντων (ελάχιστες συμμέτοχες 10 άτομα) ή και στην περίπτωση που από τον κατάλογο των εγγεγραμμένων ατόμων δεν περιλαμβάνονται τουλάχιστον 4 μισθωτοί (σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑνΑΔ). 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες. +357 22 353 220 / seminars@europractices.com

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα ΕΔΩ.