06/Σεμινάριο

Αποκτήστε Τώρα τις CPD Μονάδες για Διατήρηση Πιστοποίησης / Ανανέωσης Επαγγελματικής Άδειας για το 2024…

μέχρι και 21 CPD UNITS | 5 ημέρες | €180

CPD COURCE για Διατήρηση Πιστοποίησης / Ανανέωση Επαγγελματικής Άδειας που απαιτεί η ΕΚΚ/CYSEC, ο ΠΔΣ και ο ΣΕΛΚ μέχρι το τέλος του 2024

Το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται στο Χρηματοπιστωτικό Επάγγελμα για το 2024, ιδιαίτερα με την μάστιγα της Διαφθοράς που ταλαντεύει επικίνδυνα τις ισορροπίες στο πολιτικό και οικονομικό σκηνικό του τόπου μας αλλά και παγκόσμιος, αναγκαστικά θα επηρεάσει την επόμενη δεκαετία με σημαντικές Νέες Νομοθετικές Ρυθμίσεις και Πρακτικές που αφορούν (α) τη Διαφάνεια στη Διαπραγμάτευση σε Κινητές Αξίες σε Ρυθμιζόμενη Αγορά (όπως προνοείται στο Νόμο αρ.190(I)/2007), (β) του Κανόνες και τις Διαδικασίες που πρέπει να διέπουν τις ενέργειες για ‘Ανάκαμψη’ ΚΕΠΕΥ υπό την Εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως προνοούνται στο Νόμο 20(I)/2016), (γ) τους Νόμους για την «Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (N. 188(I)/2007)» καθώς και (δ) τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) και άλλων Διεθνών Οργανισμών Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος.

Οι πρόνοιες-προκλήσεις αυτές των νέων Νομοθεσιών, θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο αναγνώρισης των Κανονιστικών Υποχρεώσεων των Χρηματοοικονομικών Συμβούλων, Νομικών, Λογιστών και άλλων Επαγγελματιών του κλάδου ή Επιχειρήσεων που ασχολούνται με Επενδυτικές και Διοικητικές Δραστηριότητες. Όλοι οι ανωτέρω καλούνται να εφαρμόσουν πολύπλοκες Νομοθεσίες στο πλαίσιο των καθηκόντων τους ή για λογαριασμό των Επιχειρήσεων/Ιδιωτών πελατών τους.

Για αυτό και εμείς έχουμε σχεδιάσει και προγραμματίσει ένα διορατικό και πρακτικό σεμινάριο που επικεντρώνεται στις πρόσφατες σημαντικές ρυθμιστικές αλλαγές καθώς και μια ενημέρωση για τα πιο σημαντικά θέματα σχετικά με την νομοθετικές ρυθμίσεις. Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο για να αποκτήσετε τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού των πολύπλοκων αλλαγών πού έχουν επέλθει στον Χρηματοοικονομικό και Νομοθετικό τομέα, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες ανάγκες της Αγοράς. Υπάρχει ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης/επιμόρφωσης του προσωπικού που ασχολείται με τα Χρηματοοικονομικά, τις ΚΕΠΕΥ ή τις Επιχειρήσεις Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών, ή παροχής Λογιστικών/Ελεγκτικών Υπηρεσιών, για να είναι ενήμεροι για τα πιο σημαντικά θέματα σχετικά με τις νέες Νομοθετικές Ρυθμίσεις.

Το Σεμινάριο της G.S Europratices Ltd, «Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις και Προκλήσεις για Επαγγελματική Κατάρτιση», το οποίο είναι επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ, είναι ένα εξειδικευμένο Σεμινάριο για «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και Ανάπτυξη» (CPD COURCE), 21 ΩΡΩΝ, για να αποκτήσετε τα απαιτούμενα ετήσια “CPD POINTS” που απαιτεί από τα Μέλη του ο κάθε Επαγγελματικός Οργανισμός, όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ο Σύνδεσμος Λογιστών Κύπρου, ICPAC, ACAMS & CISI κλπ, για Ανανέωση Επαγγελματικής Άδειας.

Στόχοι και Σκοποί του Σεμιναρίου είναι:
i. Να μπορούν οι καταρτιζόμενοι να εφαρμόζουν τις σημαντικές Νομοθετικές και Επαγγελματικές αλλαγές που αφορούν τα Χρηματοοικονομικά θέματα που εμπίπτουν στις ανωτέρω Νομοθετικές Ρυθμίσεις, με πρακτικό τρόπο και να τροποποιούν κατάλληλα τις εσωτερικές διαδικασίες και συστήματα των επιχειρήσεων τους για να συνάδουν οι εργασίες τους με τις Νομοθετικές Ρυθμίσεις που βρίσκονται σε ισχύ και τις καλές πρακτικές του Χρηματοπιστωτικού Επαγγέλματος που κρίνονται ως ‘προκλήσεις’ για την επόμενη δεκαετία.

ii. Η ορθή εφαρμογή των ανωτέρω Νομοθεσιών / Κανονιστικών Διαδικασιών, δεν προστατεύει μόνο τους Ιδιώτες και τις Επιχειρήσεις, αλλά και το Κράτος, που τις επιβάλλει προκειμένου να διασφαλίσει τη προστασία του κοινού και της κοινωνίας γενικότερα. Επομένως με κατάλληλη εκπαίδευση στα θέματα αυτά που αποτελούν πρόκληση για τα χρηματοπιστωτικά επαγγέλματα, θα προέλθει και η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται με συνέπεια, την αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των Χρηματοπιστωτικών Συμβούλων και Στελεχών Επιχειρήσεων που εμπίπτουν στον τομέα αυτό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Επαγγελματικό Προσωπικό όπως:
Χρηματοπιστωτικοί Σύμβουλοι, Νομικοί και Διευθυντικό Προσωπικό Νομικών Οίκων, Λογιστές-Ελεγκτές, Διευθυντικό Προσωπικό Λογιστικών και Ελεγκτικών Οίκων, Διευθυντές και Βοηθοί Διευθυντές ΚΕΠΕΥ/ΕΠΕΥ, Εσωτερικοί Ελεγκτές, Λογιστικοί Λειτουργοί και Φορολογικοί Σύμβουλοι.

Αναγνώριση Ωρών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης – CPD:
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσμετρά σε 21 μονάδες Συνεχιζόμενης Κατάρτισης – CPD

Μέθοδος Κατάρτισης
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, ζωντανή παρουσίαση μέσω της πλατφόρμας ΜS TEAMS.

Διάρκεια και Κόστος

Διεξαγωγή: 04, 06, 11, 13 & 18/06/2024
Μέρες: κάθε Τρίτη και Πέμπτη
Ώρες: 17:00 – 21:15

Διάρκεια Κατάρτισης: 21 ώρες

Μέθοδος Κατάρτισης: Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, ζωντανή παρουσίαση μέσω της πλατφόρμας ΜS TEAMS.

Κόστος πριν την επιχορήγηση: €600

Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €420

Κόστος  Συμμετοχής: €180 

Για μη δικαιούχους επιχορήγησης ΑΝΑΔ:  €450 

CPD POINTS: Το μάθημα είναι εγκεκριμένο για 21 Μονάδες CPD

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

– Οι μακροχρόνιοι Άνεργοι  μπορούν να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

– Η GS EUROPRACTICES διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ακυρώσει οποιοδήποτε σεμινάριο εντός λογικού χρονικού διαστήματος κοντά στην ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός συμμετεχόντων (ελάχιστες συμμέτοχες 10 άτομα) ή και στην περίπτωση που από τον κατάλογο των εγγεγραμμένων ατόμων δεν περιλαμβάνονται τουλάχιστον 4 μισθωτοί (σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑνΑΔ). 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες. +357 22 353 220 / seminars@europractices.com

Βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα ΕΔΩ.