11/Σεμινάριο

Αποκτήστε νέες γνώσεις και δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές! Αναβαθμίστε υφιστάμενες γνώσεις και δεξιότητες!

Επίκεινται ΔΩΡΕΑΝ Προγράμματα κατάρτισης για απασχολουμένους και ανέργους
για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει οριστεί ως φορέας υλοποίησης τεσσάρων έργων που αφορούν προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου (2021-2026). 

Η G.S. Europractices Ltd βρίσκεται ανάμεσα στα 22 Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που έχουν εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) για την υλοποίηση Δωρεάν Προγραμμάτων Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε όλα τα επίπεδα.  

Τα αναμενόμενα Δωρεάν Προγράμματα κατάρτισης για απασχολουμένους και ανέργους που αφορούν σε Ψηφιακές Γνώσεις και Δεξιότητες στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές στοχεύουν στην απόκτηση νέων και την αναβάθμιση των υφιστάμενων ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε απασχολούμενους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενους και ανέργους, σε ψηφιακές δεξιότητες οι οποίες να συμβαδίζουν με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Τα οφέλη του προγράμματος:

* Προετοιμάζει τους νέους να ξεκινήσουν τον επαγγελματικό βίο τους

* Βοηθά τους ανθρώπους σε καθεστώς απασχόλησης να αναβαθμίζουν συνεχώς τις δεξιότητές τους

* Τους επιτρέπει να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του κόσμου της εργασίας ή να διαπραγματεύονται αλλαγές στις θέσεις εργασίας τους

* Βοηθά τους ανέργους να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας

* Εξοπλίζει τους εκπαιδευόμενους με τις απαιτούμενες γνώσεις, τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά ώστε να απολαμβάνουν επαγγελματική, κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 
Φυσικά πρόσωπα, απασχολούμενους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενους και ανέργους, οι οποίοι θεωρούν ότι η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης ικανοποιεί ατομικές ανάγκες κατάρτισης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν: 
(α) Εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων/οργανισμών στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

(β) Αυτοαπασχολούμενοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς εργαζόμενοι.

(γ) Άνεργοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ).

 Πρόσθετα, τα πιο πάνω άτομα πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
 Να μην έχουν παρακολουθήσει ξανά το ίδιο ή παρόμοιο πρόγραμμα κατάρτισης στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Να είναι τουλάχιστον δεκαέξι (16) ετών κατά την υποβολή της αίτησης για συμμετοχή.

Να έχουν ικανότητα γλωσσικής επικοινωνίας στη γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος κατάρτισης. Η γλώσσα διδασκαλίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Να ικανοποιούν τυχόν ειδικές απαιτήσεις του προγράμματος κατάρτισης, π.χ. επίπεδο εκπαίδευσης ή/και επαγγελματική εμπειρία ή/και συμμετοχή σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης.

Να μη βρίσκονται σε ισχύ διοικητικές κυρώσεις αποκλεισμού συνεργασίας τους με την ΑνΑΔ, για το παρόν Έργο, κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης. 

Πιστοποίηση κατάρτισης: 
Στους καταρτιζόμενους που ολοκληρώνουν με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης, απονέμεται από την ΑνΑΔ πιστοποιητικό κατάρτισης. Για να απονεμηθεί πιστοποιητικό κατάρτισης, ο καταρτιζόμενος πρέπει να συμπληρώσει ποσοστό παρουσίας στο πρόγραμμα, τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%)Στο ποσοστό απουσιών (25%) περιλαμβάνονται όλες οι απουσίες (δικαιολογημένες και μη).

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στα αναμενόμενα Δωρεάν Προγράμματα κατάρτισης για απασχολουμένους και ανέργους που αφορούν σε Ψηφιακές Γνώσεις και Δεξιότητες στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές μπορούν να υποβάλουν από τώρα αίτηση για συμμετοχή. 

Μέθοδος Κατάρτισης

Το πιθανό πρόγραμμα θα προσφερθεί Διαδικτυακά μέσω της νέας μεθόδου κατάρτισης: 

της Εξ αποστάσεως Ηλεκτρονικής Μάθησης

Διάρκεια: αναμένεται ενημέρωση

Κόστος: Δωρεάν

Διεξαγωγή: Τέλος Μάϊου με αρχές Ιουνίου 2023

Χώρος: Μέσω της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟM.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

– Καλύπτονται όλα τα έξοδα των προγραμμάτων και οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν μέρος στα προγράμματα δωρεάν. Επίσης, καταβάλλονται επιδόματα σε άνεργους καταρτιζομένους για τη συμμετοχή τους σε καθορισμένα προγράμματα κατάρτισης στα οποία συμμετέχουν αποκλειστικά άνεργοι.

– Η GS EUROPRACTICES διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να ακυρώσει οποιοδήποτε σεμινάριο εντός λογικού χρονικού διαστήματος κοντά στην ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός συμμετεχόντων (ελάχιστες συμμέτοχες 10 άτομα) ή και στην περίπτωση που από τον κατάλογο των εγγεγραμμένων ατόμων δεν περιλαμβάνονται τουλάχιστον 4 μισθωτοί (σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑνΑΔ). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις οδηγίες HRDA κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο: https://bit.ly/3XRwBsD. 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες. +357 22 353 220 / seminars@europractices.com