05/Σεμινάριο

Για ασφαλέστερη, αξιόπιστη και ποιοτική φροντίδα υγείαs των ασθενών.​

Η Ποιότητα Στις Υπηρεσίες Υγείας

Η ποιότητα στον τομέα της υγείας ταυτίζεται κυρίως με την παροχή των αναγκαίων και αποτελεσματικών υπηρεσιών, την ασφάλεια και  την ικανοποίηση των «πελατών-ασθενών» και των εργαζομένων. Η τεχνική για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας εξασφαλίζεται με βάση κάποιων μετρήσιμων δεικτών ποιότητα. Για την πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων  χρησιμοποιούνται συνήθως τα διεθνή πρότυπα σειράς ISO-9000,

Σύμφωνα με το ISO-9000 πραγματοποιείται καταρχήν εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμός των προβλημάτων. Στη συνέχεια, επιλέγονται και διαμορφώνονται  πρότυπα και  οδηγίες καλής πρακτικής για τους τομείς που έχουν επιλεγεί, τα οποία και αποτελούν μέτρα σύγκρισης για την αποτίμηση της ποιότητας, αλλά και οδηγούς δράσης για τη βελτίωσή της. 

Τα συστήματα αυτά είναι επικεντρωμένα στον ασθενή, προσανατολισμένα στο προϊόν (απόδοση υγείας στον ασθενή), στηριγμένα σε μετρήσεις και διάχυτα σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Νοσοκομειακού η Νοσηλευτικού ιδρύματος.

Ένα τέτοιο σύστημα υγείαs μπορεί να καλύψει καλύτερα τιs ανάγκεs των ασθενών, αλλά και των επαγγελματιών υγείαs. Οι ασθενείs θα βιώνουν ασφαλέστερη, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη φροντίδα υγείαs και οι επαγγελματίεςs υγείαs την ικανοποίηση τηs προσφοράs.

Τα κύρια οφέλη του προγράμματος είναι:

– η αναβάθμιση και βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού στον τομέα της Υγείας (Εποπτικό, Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Διοικητικό) με επακόλουθο την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών τους έχοντας ως κύριο σκοπό και στόχο την Ασφάλεια των Ασθενών,

– η αύξηση της παραγωγικότητας,

– η στελέχωση των νοσοκομείων/κλινικών με καταρτισμένο προσωπικό που να ανταποκρίνεται στις άμεσες και μελλοντικές ανάγκες του κάθε οργανισμού παροχής υγειονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα απευθύνετε σε:

– στελέχη ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα το Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Διοικητικό και Εποπτικό προσωπικό.

– στελέχη ιδρυμάτων τα οποία δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την περίθαλψη και φροντίδα ασθενών, π.χ. εναγή ιδρύματα, οίκους ευγηρίας, κέντρα αποτοξίνωσης, κέντρα αποκατάστασης και φροντίδας, καθώς επίσης και σε κέντρα τα οποία προσφέρουν υγειονομική υπηρεσία.

Διάρκεια και Κόστος

Διεξαγωγή: Νοέμβριος 2018
Μέρες: –
Ώρες:

Διάρκεια Κατάρτισης: 20 ώρες

Χώρος: G.S EUROPRACTICES LTD 

Κόστος πριν την επιχορήγηση: €500

Επιχορήγηση από ΑΝΑΔ: €340

Κόστος  Συμμετοχής: €160 + €95 ΦΠΑ* = €225

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

– Ο *ΦΠΑ υπολογίζεται  με βάση το πραγματικό κόστος του σεμιναρίου καθώς δεν επιχορηγείτε από την ΑΝΑΔ. Σημειώνεται ότι το ΦΠΑ θα σας επιστραφεί από το Τμήμα Φορολογίας.

– Προσφέρονται εκπτώσεις σε Φοιτητές. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

– Οι μακροχρόνιοι Άνεργοι  μπορούν να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ. Απαιτείτε η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες. +357 22 350 220 / seminars@europractices.com

Για δηλώσεις συμμετοχής μέσω διαδικτύου κάντε κλικ ΕΔΩ.